دانشکده مدیریت کشاورزی

نام و نام خانوادگی: علی کرامت زاده

مرتبه: استادیار

سابقه کار در داتشگاه: 7 سال

سابقه مدیریت گروه:-

811 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو