دانشکده مدیریت کشاورزینام و نام خانوادگی: غلامحسین عبداله زاده

مرتبه: دانشیار

سابقه کار در داتشگاه: 7 سال

سابقه مدیریت گروه:

855 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو