دانشکده مدیریت کشاورزی

محورها و علائق پژوهشی دکتر محمدرضا محبوبی

علائق و زمینه های تحقیقاتی:

- ترویج فناوری های حفاظتی و محیطی

- کارآفرینی 

محورهای پژوهشی:

- ترویج فناوری های حفاظتی و محیطی درون و برون مزرعه ای

- مدیریت کارآفرینی در کشاورزی


604 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو